cursor

Tuesday, 27 December 2011

Problem Solving

Problem Solving Kumpulan 11A

Sunday, 18 December 2011

Penggunaan Teknologi Khususnya ICT dalam P&PICT Dalam Pendidikan-edited 11A


Slides powerpoint pembentangan kami pada 15122011 yang lalu...

Wednesday, 7 December 2011

ICT dalam Pendidikan : Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi

ICT dalam Pendidikan : Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi

What is the Future of the Integration of ICT in Teaching Mathematics

Add caption
What is the Future of the Integration of Ict In Teaching Mathematics

ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran


"Digital technologies + mathematics education = Powerful learning environment"
(Jenny Way and Toni Beardon from book of ICT and Primary Mathematics, 2003) 

PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK

PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK
PENULIS: ENCIK DAUD B. JERAWI


Pengenalan

Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara - negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam mengecapi arus perdana pembangunan berasaskan teknologi komputer. Dari perspektif harian, ianya bukan sahaja mampu membantu tugas - tugas pengurusan dan pentadbiran, malah berpotensi sebagai alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Terciptanya mikro komputer pada awal tahun 70-an telah memberi kesan yang memberangsangkan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan di Malaysia. ( Norhashim, Mazenah & Rose Alinda, 1996 ).

Penggabungan penggunaan aspek teknologi dalam kurikulum sekolah dapat menyemai dan memupuk sikap positif terhadap perkembangan teknologi. Persekitaran dan budaya sekolah seharusnya dari sesuatu pembelajaran yang bersifat memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997 ). Berlandaskan tanggapan ini, pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan berhasrat mengujudkan Sekolah Bestari sebagai pemangkin bagi memenuhi agenda perancangan dan perlaksanaan Koridor Raya Multimedia ( Multimedia Super Corridor atau MSC ).

Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas - luasnya kepada penggunaan teknologi komputer dan Internet dan dapat menjanakan sistem pendidikan yang lebih komplek dan fleksibiliti
( KPM 1997 ). 

Peluasan penggunaan internet dalam urusan perniagaan dan komunikasi akan memudahkan pelaksanaannya dalam bidang pendidikan.


Peranan Komputer dan Internet Dalam pendidikan

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memurnikan dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar. Sedekad yang lalu, NCTM ( National Council of Teachers of Mathematics, 1980 ) telah menggariskan cadangan supaya pengajaran matematik mengambil peluang luas yang ditawarkan oleh komputer. Cockcroff ( 1982 ) menyarankan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bukan setakat boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. Situasi yang sama mungkin wujud dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain di sekolah. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian terpenting dalam pendidikan matematik dan perlu dititikberatkan. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna seseorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah. Mengikut Laporan Cockcroff ( 1982 ) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemah kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Situasi ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan sesetengah pelajar. Masalah dan kesukaran mentelaah ini boleh diatasi melalui penggunaan komputer ( Lim 1989 ).

Hasil beberapa kajian yang telah dijalankan ( Funkhouser, 1983; Henderson and Landersman, 1992; Chazan,1998; Mccoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) mendapati bahawa:-
 • Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya serta berkeyakinan sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan yang lebih komplek.
 • Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah serta berkesan.
 • Kemajuan dan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir didapati ada menunjukkan peningkatan yang posotif.
 • Situasi pembelajaran pelajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka panjang dan dapat mengintegrasikannya dalam bidang-bidang lain.
Proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan komputer melibatkan beberapa aplikasi seperti spreadsheet, multimedia dan internet. peranan dan penggunaan internet telah dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat umumnya.

Melalaui kajian yang telah dijalankan oleh Christie ( 1996 ) terhadap penggunaan mel elektronik( e-mail ) dan penerokaan maklumat di kalangan pelajar sekolah rendah mendapati bahawa, selain daripada semangan belajar secara kumpulan ( pembelajaran kooperatif), para pelajar juga semakin mesra dengnan alat teknologi ini dan sentiasa berusaha untuk meneroka 'alam yang baru ditemui' (virtual reality ). Mereka sentiasa menemui maklumat baru dan bahan - bahan yang menarik perhatian. Nolan dan Martin ( 1994 ) menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Walau bagaimanapun jurang perbezaan sosial di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi komputer internet diberikan ( Bier et, 1996 ).

Kang ( 1995 ) dalam kajiannya untuk menilai kesan aktiviti mel elektronik ke atas sikap pelajar terhadap internet telah mendapati bahawa para pelajar amat kagum dan tertarik kepada internet. Mesej yang dihantar sejauh 25,000 batu jauhnya sampai dalam beberapa minit sahaja. Para pelajar juga amat berhati - hati semasa menulis mesej supaya tidak terdapat kesalahan ejaan dan maksudnya boleh difahami oleh sipenerima dengan mudah. Amalan ini akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggeris. Aktiviti komunikasi dalam internet seperti mel elektronik akan dapat menyediakan pelajar untuk dunia pekerjaan yang akhir - akhir ini banyak menggunakan proses perhubungan telekomunikasi yang canggih ( Everett and Ahern, 1994 ).

Internet akan menjadi sebahagian daripada Sekolah Bestari menjelang januari 1999 kelak. Telah pun diumumkan bahawa, semua sekolah menengah akan mendapat akses ke internet menjelang tahun 2000. Kementerian Pendidikan Malaysia ( Sulaiman, 1996 ). Melalui projek ini, Kementerian Pendidikan telah menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada para pelajar dan pendidik di samping menyediakan program - program latihan yang berterusan kepada guru - guru. Program ini, walaupun kurang berjayya, tetapi sekurang - kurangnya telah dapat memberi pendedahan awal kepada guru - guru dan pelajar tentang penggunaan dan peranan internet kepada dunia pendidikan. Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui Bahagian Pendidikan Guru, sedang menjalankan Kursus Dalam Perkhidmatan ( 14 minggu ) Bestari kepada guru - guru di seluruh negara bertempat dibeberapa buah maktab perguruan. Guru - guru ini dipilih daripada 990 buah sekolah yang dijangka akan melaksanakan kurikulum baru bestari mulai tahun 1999. Dalam kursus ini, guru - guru akan didedahkandengan pelbagai kemahiran generik termasuklah kemahiran teknologi maklumat yang seterusnya akan menjadi asas dan keperluan utama dalam pembinaan pakej pembelajaran bestari. Para peserta akan berpeluang menjadikan internet sebagai sumber dan alat penyebaran maklumat yan cepat dan berkesan.


Penggunaan Internet dalam pendidikan matematik

Internet adalah satu sumber pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan matematik. terdapat pelbagai bahan menarik, yang meliputi pelbagai tajuk seperti arithmetik, geometri, stastik, kalkulus, sejarah, dan sebagainya. Antara bahan yang boleh dimanfaatkan oleh guru dan pelajar berhubung dengnan pendidikan matematik ialah :

Teori pembelajaran dan aplikasi

Antara teori pembelajaran yang sering diperbincangkan oleh warga pendidik pada masa ini ialah konstruktivisme. Beberapa strategi ( atau teknik ) pembelajaran yang berkait rapat dengan teori tersebut pula ialah seperti 'pembelajaran kooperatif ', 'inkuri penemuan' , dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut boleh diperolehi daripada laman-laman berikut:
 1. http://www.ilt.columbia.edu/k12/livetext/docs/berry1.html-Design Effecitive School- Based Learning Environments: Cognitive Apprenticeship Models
 2. http://129.7.160.115/INST5931/Constructivist.html- Constructivist Classrooms
 3. http://www.ilt.columbia.edu/ilt/papers/JohnBrown.html- Situated Cognition and the Culture of Learning
 4. http://asb.www.media.mit.edu/people/asb/convergence.html- The MediaMOO Project: Constructionisme and the profesional community
 5. http://diogenes.sedl.org/scimath/compass/v01n03/understand.html-Building an Understanding of Constructivism
 6. http://edie.cprost.sfu.ca/it/constructivist-learning - Constructivist Theories United States Disstance Learning and Teacher Education
 7. http://psych.hanover.edu/vygotsky/krauss.html- A Mediation Model For Dynamic Literacy Instruction
 8. http://tecfa.unige.ch/tecfa-research/memolab/report93-title.html- Intelligent Learning Environments
 9. http://kvoneida.hbg.psu.edu/FACULTY.Farquhar/Research/SC&l.html- Social Constructivism Research
 10. file://ithaca.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/duf4.txt.gz- Classroom Restructuring: What do teachers really need?
 11. gopher://gopher.lib.virginia.edu/00/alpha/psyc.92.3.63.reading-inference-1.1.garnham- Minimalism vs Constructionsm : a false dichotomy in theories of inference during reading
 12. ftp://princeton.edu/pub/harnad/harnad82.neoconst - Neoconstructivism: A unifying theme for tthe cognitive sciences.
 13. http://134.184.35.101/PHYSCONS.html - Physical Constructivism
 14. file://itacha.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/duf2.txt.gz - Constructivism and the design of learningg environments Context and authentic activities for learning
 15. http://pespmc1.vub.ac.be/construc.html - Epistemological Constructivism
 16. ftp://itacha.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/dhj.txt.gz - Thinking technology: Towards a constructiivist design model
Untuk kandungan tambahan, sila buka laman:http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2766/tzz.html


Penutup

Jelaslah bahawa internet mempunyai potensi untuk membuat pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Terpulang kepada guru untuk dapat membawa penggunaan internet ini ke bilik darjah dengan kebijaksanaan dan kemudahan yang sedia ada. Walaupun akses ke internet ini masih belum meluas di peringkat sekolah pada hari ini, tetapi kemudahan untuk menggunakan internet terdapat di mana-mana; di rumah, perpustakaan awam, pusat/kedai komputer dan lain-lain.

Penggunaan komputer dan internet diyakini akan dapat membantu mewujudkan suasana pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur penting iaitu, self access, self paced, dan self directed, dan seterusnya akan menjayakan matlamat pelaksanaan sekolah bestari, untuk melahirkan warga negara yang berketrampilan, kreatif, inovatif serta berakhlak mulia.

" Pendidikan hari ini untuk kecemerlangan masa hadapan "

RUJUKAN
 1. Arganbright.D.E. Mathematical Applications of an Electronic Spreadsheet In Computers inMathematics Education, 1984. yearbook of the National Councial of teachers of Mathematics.
 2. Catterall, P & Lewis, R . Problem Solving. Journal of Computer Assisted Learning.
 3. Heinich, R. Molenda, M. & Russell,J. Instructional media and the new technologies of education.
 4. McDonald,J.L. The Mathematicas Teachers.
 5. Ainley,J and Pratt, D. Unpacking maxbox. micromath vol. 10

kajian kes:pengintegrasian ICT dalam P&P matematik

JSME-2011-2-001

Kajian Penilaian Perisian - Perisian Kursus KPM

Penilaian Perisian- Perisian Kursus

Rancangan Malaysia Ke 9 - Pembangunan ICT Negara

RMK9-Pembangunan ICT Negara

Mathematics Anxiety

Arghhh...are you suffering from mathematics anxiety too?? Let's check it out!

Sekolah BestariSekolah Bestari adalah salah satu ‘flagship’ dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000. Menjelang tahun 1999 sebanyak 90 buah sekolah termasuk sekolah-sekolah Asrama Penuh dan sekolah pilihan harian biasa telah dipilih untuk melaksanakan Sekolah Bestari bukanlah satu kemewahan tetapi satu-satunya cara untuk maju ke hadapan.
Sekolah Bestari akan mmebawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah ini bukan hanya untuk mereka yang pintar tetapi ia merupakan cara bestari bagi menjamin setiap pelajar- kuat atau lemah, kaya atau miskin- mencapai potensi sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang berlainan. Teknologi computer akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam system pendidikan.
Tiga aspek penting harus ditangani dalam pelaksanaan Sekolah Bestari,
Pertama, menyediakn infrastruktur pelbagai media. Perkakasan akan merangkumi computer dan alatan berkaitan, peralatan siding video dan audio dan infrastruktur komunikasi. Perisian akan mengandungi pemproses perkataan, spresdsheet, perisian penjaringan, perisisna e-mail, browser internet, alat pengarang dan perisian latihan.
Kedua, aspek latihan. Latihan bagi guru-guru amat penting. Gabungan rapi antara latihan intensif dan kaunseling adalah perlu untuk membantu guru menyesuaikan diri dengan sekitaran baru. Ini penting untuk menghapuskan rasa tidak selamat dan tidak berguna yang akan timbul kerana anjakan paradigma yang radikal dalam perkaedahan dan peranan guru.
Ketiga, aspek bahan kursus. Bahan kursus yang baru, kemaskini, dan mencukupi perlu disediakan. Bahan kursus perlu diperkembangkan bagi semua mata pelajaran dan pelbagai jenis pelajar. Bahan kurusu perlu  mempamerkan cirri yang berikut: pukal disket yang lengkap, interaktif, mencabar daya kognitif pelajar, mengandungi penilaian kendiri, penyemakan bina dalam bagi input guru penyediaan bahan untuk pelajar yang lemah.
Konsep Sekolah Bestari
Pada tahun 1996, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal konsep Sekolah Bestari berpusatkan pengajaran dan pembelajaran berpemikiran kritis dan kreatif. Teknologi sebagai penupaya menjadi komponen penting dalam konsep Sekolah Bestari apabila Projek Sekolah  Bestari diwujudkan sebagai satu daripada Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia.
Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara menyeluruh dan segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk mebantu murid menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Proses pengajaran –pembelajaran , iaitu proses berkaitan dengan kurikulum, pedagogi, pentaksiran, dan bahan pengajaran –pembelajaran , akan direka semula untuk membantu murid belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Sekolah Bestari akan mendorong murid mengamalkan pembelajaran akses kendiri dan terarah kendiri serta mengikut kadar pembelajaran sendiri.
Pengurus Sekolah Bestari akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih cekap apabila fungsi utama berkaitan dengan pengurusan sekolah dikomputerankan. Selain itu, ibu-bapa, komuniti dan pihak swasta sebagai pihak yang berkepentingan akan memainkan peranan yang lebih aktif dalam menjayakan prestasi sekolah. Semua pihak akan sentiasa terlibat dalam peningkatan profesionalisme atau keilmuan berkaitan dengan pengurusan sekolah, pengajaran-pembelajaran dan sebagainya.

Objektif Sekolah Bestari
Obkektif Sekolah Bestari Malaysia adalah berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan terdiri daripada yang berikut:
• Menghasilkan tenaga kerja yang berpemikiran dan celik teknologi
• Mendemokrasikan pendidikan
• Meningkatkan penyertaan pihak yang berkepentingan
• Memupuk perkembangan menyeluruh individu
• Memberi peluang untuk peningkatan kekuatan dan keupayaan individu

Syarikat Usahsama, Telekom Smart School Sdn. Bhd
Syarikat usahsama, Telekom smart school sdn. Bhd terdiri daripada (7) syarikat tempatan.
Selain itu tiga syarikat antarabangsa juga terlibat dalam Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bersepadu. Ketiga-tiga syarikat antarabangsa ialah seperti berikut :
• BT Multimedia (Malaysia) sdn. Bhd
• Electronic Data Systems IT Services (Malaysia) Sdn.Bhd
• NIIT Malaysia Sdn Bhd
Penyelesalan Bersepadu Sekolah Bestari
Komponen utama dalam Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari yang akan disediakan dan dilaksanakan oleh Telekom Smart Sdn Bhd ialah yang berikut :
• Bahan Pengajaran-Pembelajaran dalam bentuk perisian kursus dan bahan bercetak untuk empat mata pelajaran yang berikut:

o Bahasa Melayu
o Bahas Inggeris
o Sains
o Matematik
• Sistem Pengurusan Sekolah Bestari yang terdiri daripada perisisan untuk fungsi pengurusan dan pentadbiran yang berikut:
o Governan Sekolah
o Pengurusan Hal Ehwal Murid
o Pengurusan Sumber Pendidikan
o Pengurusan Kewangan
o Pengurusan Sumber Manusia
o Pengurusan Sumber Luar
o Pengurusan Kemudahan
o Pengurusan Teknologi
o Pengurusan Asrama
• Infrastruktur Teknologi yang terdiri daripada perkakasan, perisian, perisian system dan peralatan bukan-IT
• Integrasi Sistem bagi memastikan kesepaduan yang berikut :
o Antara Sistem Pengurusan Sekolah, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran dan infrastruktur Teknologi dalam Sekolah Rintis dan pusat Data.
o Antara proses dalam Sistem Pengurusan Sekolah,
o Antara proses dalam Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
o Antara Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran
o Integriti data dan persekitaran selamat
o Antara penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari dan aplikasi lain dalam Aplikasi Perdana projek Koridor Raya Multimedia.

Tempoh Projek Rintis
Tempoh Projek Rintis Sekolah Bestari, melalui kerjasama mi, ialah tiga (3) tahun mulai daripada tarikh tandatangan Perjanjian antara Kerajaan dan Telekom Smart School Sdn Bhd.

Rancangan Masa Depan
Sungguhpun Kementerian Pendidikan Malaysia mengalakkan semua sekolah yang lain untuk  menjadi sekolah bestari dengan mencari sumber kewangan dan kepakaran sendiri. Kementerian Pendidikan sedang juga merancang pelan induk bagi memastikan semua sekolah di Malaysia menjadi sekolah bestari secara berperingkat-peringkat.

Tuesday, 6 December 2011

Kajian Kes

KAJIAN KES